INFORMACE

Níže uvádíme důležité informace pro všechny pedagogy:

Aktuální informace k přijímacímu řízení do středních škol pro školní rok 2020/2021

přidáno: 23. 10. 2020 5:19, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 10. 2020 5:19 ]

MŠMT připravilo materiál "Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021", který obsahuje aktuální informace a postupy v rámci přijímání uchazečů ke vzdělávání.

S ohledem na jarní uzavření škol obsahuje materiál specifika související s tímto uzavřením. Jedná se především o to, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčeních za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Toto je dáno § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. 

Dále materiál obsahuje upozornění, že od 1. 10. 2020 může MŠMT opatřením obecné povahy určit mj. odlišné termíny nebo lhůty než stanovuje školský zákon a také odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání (§ 184a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).


https://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/6676/Aktualni-informace-k-prijimacimu-rizeni-do-strednich-skol-pro-skolni-rok-2020-2021.aspx

ŘEMESLA NEJSOU OUT - 23. 9. 2020

přidáno: 11. 9. 2020 2:47, autor: Jana Hlavová

Dovolujeme si sdílet pozvánku na slavnostní zahájení prezentace řemeslných oborů s názvem :ŘEMESLA NEJSOU OUT.

Zahájení proběhne 23.9.2020 v 10 hodin na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci.
Pořadateli této tradiční akce (dříve pod názvem Jak se rodí řemeslo) jsou Střední škola Kateřinky - Liberec, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant a Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999.
Praktické ukázky řemeslných oborů budou předvádět sami žáci pořádajících škol po celý den od 9:30 do 16:00.

Určitě Vás též zaujme módní přehlídka žákyň oboru Fashion Design, kterou můžete zhlédnout v 10:30 a ve 13 hodin před historickou budovou magistrátu.
Nezapomeňte navštívit tradiční výstavu Bydlení&Design v Kavárně Pošta, kde si můžete kromě jiného pomocí virtuální reality „projít“ interiéry, které navrhli žáci oboru Design interiéru.

Svoji účast na slavnostním zahájení nám laskavě potvrďte do 20. září 2020 na jirina.havlikova@skolakaterinky.cz nebo na tel.: 773 838 473

Akce na podporu kariérního poradenství 18.3.2020

přidáno: 10. 2. 2020 7:47, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 10. 2. 2020 7:48 ]

Vážené kariérové poradkyně, vážení poradci,

akce na podporu kariérního poradenství se uskuteční ve středu 18.3.2020 v IQlandii.
Od 12:00 do 13:00 hodin  bude komentovaná prohlídka IQlandie.
Od 13:00 do 15:00 hodin bude po 20 minutách prezentace IQlandie, ČEZu, Preciosy a poslední firma je v jednání. 
Po potvrzení poslední firmy bude níže přiložena pozvánka na akci. 

Akci zajišťuje:

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

Regionální zastoupení
Rumjancevova 696/3 | 460 00 Liberec 1
Tel: 225 279 881 GSM: 733 643 520
nvojtiskova@spcr.cz | www.spcr.cz

Žák - cizinec: Dokumenty pro školu

přidáno: 5. 2. 2020 2:41, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 6. 2. 2020 1:18 ]

Na webovém odkazu https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#preklady  naleznete překlad dokumentů pro rodiny žáků- cizinců, které můžete využít ve svojí školní praxi. V české verzi (první v pořadí) vždy naleznete vždy původní text, podle kterého se můžete orientovat. Výběr přeložených dokumentů vyplývá z dosavadní praxe – jsou vybrané ty typy dokumentů, o které byl opakovaně zájem. Ve vybraných případech je přeložené i více verzí dokumentu. Podle vaší situace můžete nakombinovat jednotlivé odstavce ve Wordu či použít rovnou celé PDF. 

Překlady jsou rozdělené do následujících kategorií:

Seznam jazyků a jejich zkratek
Obecné dokumenty
Mateřská škola
Základní škola
Střední škola
Pedagogicko-psychologická poradna


Pro poradenské služby můžete využít dokumenty v jazykových mutacích, které naleznete zde: http://www.nuv.cz/t/formulare?lang=1

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání

přidáno: 22. 1. 2019 6:30, autor: Jana Hlavová

Na odkazu níže naleznete Metodickou informaci MŠMT ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání. Informace reflektuje změnu vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb., a Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 244/2018 Sb.

Podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga

přidáno: 9. 1. 2019 1:17, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 9. 1. 2019 1:26 ]

V tomto kalendářním roce mají asistenti pedagoga i školní asistenti možnost zapojit se do podpůrných skupin. Jde o pravidelné setkávání (jednou měsíčně), kde mohou asistenti (pedagoga, školní) sdílet témata, se kterými se ve své profesi setkávají a v bezpečném prostoru tak mohou sdílet obtížné momenty své práce. Zároveň je poskytována metodická podpora a tím i možnost jejich dalšího profesního rozvoje. Skupiny jsou uzavřené, což vede ke kontinuální a systematické práci.

V Libereckém kraji bude setkávání probíhat na Magistrátu města Liberec.
Do skupin je nutno se registrovat na adrese https://www.varianty.cz/kurzy/529-podpurne-skupiny-pro-asistenty-pedagoga-liberecky-kraj

Nabídka vzdělávacích kurzů pro pedagogy

přidáno: 29. 1. 2018 13:46, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 23. 5. 2018 2:34 ]

Centrum dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci nabízí studium akreditovaných kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

1. Studium pro výchovné poradce: Čtyřsemestrový program je určen výchovným poradcům na 2. stupni základních škol a na středních školách, dále je doporučen pro pedagogy, kteří se na tuto činnost připravují. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání a alespoň 2 roky praxe ve školství. 


2. Školní metodik prevence: Čtyřsemestrový program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují na základních nebo středních školách a chtějí či potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. Praxe ve školství je výhodou.


3. Studium v oblasti pedagogických věd změřených na speciální pedagogiku: Třísemestrový program je určen absolventům VŠ s pedagogickým vzděláním, kteří pracují ve speciálních zařízeních nebo školách a chtějí nebo potřebují si doplnit svoji kvalifikaci v oblasti speciálně pedagogické. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské pedagogické vzdělání. Praxe ve školství je výhodou. 


4. Studium v oblasti pedagogických věd – učitel: Čtyřsemestrový program je určen absolventům vysokých škol technického a přírodovědného zaměření bez pedagogické kvalifikace, kteří vyučují na 2. stupni ZŠ nebo středních školách nebo se na tuto činnost připravují. U absolventů vysokých škol jiného zaměření se možnost přijetí ke studiu řeší individuálně.


5. Studium pedagogiky pro učitele: Dvousemestrový program je určen učitelům odborných předmětů střední školy, učitelům praktického vyučování střední školy a učitelům odborného výcviku střední školy, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor doplňují kvalifikaci ještě způsobilostí pedagogickou. 


6. Studium v oblasti pedagogických věd – vychovatel: Čtyřsemestrový program je určen pro vychovatele školních družin, školních klubů, domovů mládeže, pedagogy volného času ve střediscích volného času a další pracovníky s dětmi a mládeží ve volném čase, kteří si v návaznosti na neučitelský studijní obor ze střední školy doplňují kvalifikaci ještě způsobilostí pedagogickou. Dle vyjádření MŠMT je absolvent tohoto vzdělávacího programu zároveň kvalifikovaným pedagogem volného času a asistentem pedagoga. 

Všechna studia jsou realizována kombinací prezenční a distanční formy studia. Prezenční výuka probíhá o víkendech. Termín podání přihlášek je do 30. 6. pro 1. kolo a do 15. 9. pro druhé kolo přijímacího řízení. Přihláška se podává v tištěné podobě nebo elektronicky (http://mphxp2.xprofiler.ch/tuniverzita/).

Novela vyhlášky č. 27/2016 - nově: vyhláška č. 416/2017

přidáno: 6. 9. 2017 5:35, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 29. 1. 2018 13:52 ]

Milé kolegyně, milí kolegové,
byla schválena novela vyhlášky č. 416/2017 SB.,Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.   najdete ji ve Sbírce zákonů.
Změny nabývají platnost 1.12.2017. 

Upozorňujeme na nový formulář  individuálního vzdělávacího plánu - viz příloha č. 2 k vyhlášce.!

Zde kompletní verze s Přechodnými ustanoveními v závěru textu - vyšla v pátek 8. 12.2017, čístka 147.  http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 Kontroly IVP

přidáno: 4. 5. 2017 23:55, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 19. 6. 2017 0:01 ]

V rámci kontrol individuálních vzdělávacích plánů vás prosíme o vyplnění přiložených dokumentů a doručení v tištění podobě na pracoviště PPP.
Děkujeme. 


Vzdělávání dětí, žáků - cizinců.

přidáno: 21. 10. 2016 4:44, autor: Jana Hlavová

V příloze naleznete základní informace o vzdělávání dětí, žáků - cizinců  dle nové legislativy.

1-10 of 25