PROJEKTY


Zapojení do projektů: NAKAP LK II. (jpg)PPP Liberec je od 1.1.2021 zapojena do projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Klíčová aktivita č. 3: Zkvalitnění péče o nadané žáky

Klíčová aktivita č. 6: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání a Odborné stáže v ŠPZ

Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.
Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o nadané žáky.
Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

NAKAPLKII_plakat.pdf

NAKAPLKII_publicita.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PPP Liberec byla od 1.8.2018  do 30.7.2020 zapojena do projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Klíčová aktivita „Zkvalitnění péče o nadané žáky“ 

V rámci této aktivity pracovaly v PPP dvě pracovnice - metodik  a konzultantka. 

Prioritou práce konzultantky byla činnost na školách a spolupráce s pedagogy. 

S čím mohla konzultantka pedagogům pomoci? 
· Konzultantka navázala spolupráci se školami na základě jejich aktuálních potřeb týkajících se vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. 
· Pod vedením metodika spolupracovala s pedagogy a rodiči, individuálně u každého nadaného a mimořádně nadaného žáka. 
· Doporučovala výukové a další materiály, dále aktivity školní i volnočasové. 
· Pomáhala s nastavením vhodného individuálního přístupu k nadanému žákovi, s realizací jednotlivých podpůrných opatření ve vyučovacích hodinách, byla nápomocna při rozpracování doporučení do IVP. 
· Přispívala k rozvoji metakognitivní strategie žáků, pomáhala zlepšit jejich učební styl, rovněž podporovala rozvíjení emoční inteligence a sociálních dovedností u nadaných žáků. 

Aktivita se zaměřila především na žáky 1. stupně základních škol, neboť u starších žáků je nabídka školních i volnočasových aktivit širší, rovněž zájmy starších žáků bývají utříděnější a oblast nadání snáze rozpoznatelná. 

Cílem projektu i služby bylo také zprostředkovat výměnu informací a vytvořit fungující síť mezi jednotlivými školami a dalšími subjekty, které se věnují nadaným dětem. 

Aktivity byly financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.Ċ
Jana Hlavová,
5. 1. 2021 6:39
Ċ
Jana Hlavová,
5. 1. 2021 6:39
Comments