PROJEKTY


Zapojení do projektů: 
PPP Liberec byla od 1.8.2018  do 30.7.2020 zapojena do projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Klíčová aktivita „Zkvalitnění péče o nadané žáky“ 

V rámci této aktivity pracovaly v PPP dvě pracovnice - metodik  Mgr. Jana Hlavová a konzultantka Mgr. Zuzana Šilhavá. 

Prioritou práce konzultantky byla činnost na školách a spolupráce s pedagogy. 

S čím mohla konzultantka pedagogům pomoci? 
· Konzultantka navázala spolupráci se školami na základě jejich aktuálních potřeb týkajících se vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. 
· Pod vedením metodika spolupracovala s pedagogy a rodiči, individuálně u každého nadaného a mimořádně nadaného žáka. 
· Doporučovala výukové a další materiály, dále aktivity školní i volnočasové. 
· Pomáhala s nastavením vhodného individuálního přístupu k nadanému žákovi, s realizací jednotlivých podpůrných opatření ve vyučovacích hodinách, byla nápomocna při rozpracování doporučení do IVP. 
· Přispívala k rozvoji metakognitivní strategie žáků, pomáhala zlepšit jejich učební styl, rovněž podporovala rozvíjení emoční inteligence a sociálních dovedností u nadaných žáků. 

Aktivita se zaměřila především na žáky 1. stupně základních škol, neboť u starších žáků je nabídka školních i volnočasových aktivit širší, rovněž zájmy starších žáků bývají utříděnější a oblast nadání snáze rozpoznatelná. 

Cílem projektu i služby bylo také zprostředkovat výměnu informací a vytvořit fungující síť mezi jednotlivými školami a dalšími subjekty, které se věnují nadaným dětem. 

Aktivity byly financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Comments