PŘEDŠKOLÁCI


Kdy jít k zápisu do základní školy?

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K zápisu do základní školy musíte jít s každým dítětem, které do 31.8. tohoto roku dovrší věk 6 let.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 Školského zákona, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

Termín zápisu vyhlašují jednotlivé základní školy individuálně v průběhu dubna, přesný termín se dovíte přímo ve škole nebo na jejich webových stránkách.
 

Jak je to s odkladem školní docházky?

Odklad školní docházky je možný pouze na žádost zákonného zástupce, kterou můžete podat v době zápisu řediteli dané zápisové ZŠ.

O odkladu školní docházky (OŠD) vašeho dítěte rozhoduje ředitel zápisové školy ve správním řízení.  
Aby mohl ředitel ZŠ rozhodnutí o OŠD ve správním řízení vystavit, musíte řediteli předložit doporučení dětského nebo odborného lékaře a také Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) nebo Speciálně-pedagogického centra (dále jen SPC).Jak požádat v PPP o vyšetření dítěte k odkladu školní docházky nebo předčasnému  nástupu do ZŠ? 

Vyšetření dětí v PPP Liberec probíhají vždy v jarních měsících a to od března do května.

O vyšetření v PPP je nutné předem požádat a sjednat si termín vyšetření. O vyšetření v PPP vždy žádá zákonný zástupce dítěte. Ideální doba pro podání žádosti o vyšetření v PPP Liberec je měsíc únor. Není nutné žádat dříve, termíny na vyšetření předškoláků máme předem vyhrazeny od března do května. 

Žádost o vyšetření v PPP můžete podat e-mailem, a to přiložením vyplněné a podepsané žádosti o vyšetření, kterou naleznete  zde:   žádost - školní zralost.doc  a kterou  zašlete na e-mail poradna@pppliberec.cz.  Objednat můžete dítě i telefonicky nebo osobně.

Prosíme, volte pouze jeden způsob podání žádosti.  BUĎ e-mailem NEBO telefonicky!. Prosíme, nezdvojujte žádosti dvojím podáním ( e-mailem a telefonicky). Děkujeme za pochopení. 

K vyšetření je nutné dodat vyplněný předškolní dotazník, o jehož vyplnění požádejte paní učitelku ve školce, kam Vaše dítě dochází. Školka na Vaši žádost může zaslat vyplněné dotazníky do naší poradny poštou nebo e-mailem. 
Pokud školku dítě nenavštěvuje, uveďte tuto skutečnost do žádosti.

Vyšetření se provádí na pracovišti PPP a trvá zhruba 1 hodinu. Vždy probíhá v dopoledních hodinách. Je nutné, aby s dítětem k vyšetření přišel i jeho zákonný zástupce. Bez souhlasu zákonného zástupce před vyšetřením nebude možné vyšetření dítěte provést! 

Při podrobném vyšetření odborní pracovníci spolu s Vámi zváží, zda je odklad pro Vaše dítě skutečně nutný a vhodný. Dítěti, jehož vývoj je v normě nebo u kterého se zjistí jen menší dílčí nezralosti, by naopak setrvání v mateřské škole bylo ke škodě a zbrzdilo by jeho další vývoj.

Po vyšetření a následné konzultaci obdržíte písemné vyjádření PPP,  které buď doporučuje nebo nedoporučuje odklad školní docházky nebo předčasný nástup.

Zprávu z vyšetření vypracujeme do 30 dnů a osobně si ji pak po této lhůtě vyzvednete v PPP.


Co je pro zahájení školní docházky potřebné?

    1.    Tělesný vývoj a zdravotní stav: posuzuje lékař nebo odborný lékař 

    2.    Poznávací funkce:
 • Vizuomotorika a grafomotorika:
  • Správně drží tužku, kreslí plynule
  • Nakreslí postavu člověka i s detaily, dům, zvíře, strom nebo auto apod.
  • Zvládne napodobení nebo obtažení různých tvarů, čar a klikyháků
  • Při kreslení již nestřídá ruce (pokud ano, nepřecvičujte, ale poraďte se s psychologem nebo spec. pedagogem v poradně)
 • Řeč:
  • Vyslovuje bez větších nedostatků (pokud ne, je nutná návštěva logopeda), mluví ve větách, dokáže smysluplně vyjádřit myšlenku, mluví gramaticky správně, používá i minulý a budoucí čas, rozliší jednotné a množné číslo
  • Zná své jméno a příjmení, jména rodičů a sourozenců, kamarádů, případně svoji adresu- pojmenuje běžné věci na obrázku, dokáže říct, k čemu se používají, dokáže rozlišit činnosti a profese
  • Umí tvořit protiklady, pozná a pojmenuje nesmysl, přiřadí, co k sobě patří
  • Umí básničku, písničku, vyprávění, krátkou pohádku
 • Sluchové a zrakové vnímání:
  • Rozliší základní barvy, pojmenuje je, přiřadí odstíny barev
  • Umí rozlišit obrázek na pozadí, umí sledovat čáru mezi ostatními liniemi (bludiště, spojovačky), složí obrázek z několika částí (jednoduché puzzle)
  • Najde v řadě odlišný obrázek, pozná shodné a odlišné dvojice, pozná shodu nebo rozdíl u obrázků, které jsou stranově obrácené podle svislé i vodorovné osy
  • Určí první písmenko ve slově, najde slovo, které začíná zadaným písmenem
  • Rozliší stejná a různá slova lišící se jedním písmenem
  • Pozná počet slabik ve slově (např. vytleská)
  • Zopakuje větu alespoň z 5 slov, naučí se básničku
 • Vnímání prostoru a času:
  • Rozlišuje nahoře – dole, níž – výš, daleko – blízko, první – poslední atd.
  • Chápe význam před, na, za, pod, vedle, mezi
  • Začíná rozlišovat pravou a levou stranu
  • Rozlišuje, co se dělá ráno, v poledne, večer
  • Rozliší pojmy dříve a později, včera – dnes - zítra
  • Začíná se orientovat ve dnech v týdnu, rozliší roční období a činnosti, které k nim patří 
 • Matematické představy:
  • Rozlišuje méně – více - stejně, kratší – delší, o 1 více – o 1 méně atd.
  • Dokáže roztřídit předměty do skupin podle barvy, tvaru, použití, velikosti
  • Pozná, co do skupiny nepatří
  • Seřadí pět prvků podle velikosti
  • Napočítá do 5, chápe princip sčítání a odčítání (na prstech, předmětech)
  • Pozná základní geometrické tvary
    3.    Pracovní předpoklady, návyky, osobnost dítěte:
  • Zvládne být a pracovat bez rodičů
  • Hraje si s kamarády, spolupracuje, umí se rozdělit, dodržuje pravidla hry, umí i prohrávat, zvládnout neúspěch
  • Vydrží u hry a práce, dokáže se soustředit
  • Respektuje autoritu (učitelku, rodiče, dospělé), umí pozdravit, poprosit, poděkovat
  • Odpovídá na otázky, naslouchá jiným, umí se dohodnout
  • Ukládá si věci do tašky, přihrádky, botníku, na věšák, na ramínko, pozná osobní věci, zapne a rozepne knoflík, zip, suchý zip, oblékne se a svlékne, zvládá sebeobsluhu
  • Má pozitivní postoj ke škole, má zájem o poznání nových věcí, klade otázky
  • Dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe nutnost řádu
  • Je schopné pracovat ve skupině dětí na společném cíli, zapojuje se do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti                                                      
  • Umí dítě většinu z uvedených dovedností? Je zdravé?  Zvládlo úkoly při zápisu do základní školy? 
Pokud ano, tak je odklad školní docházky zbytečný!

Zajímavé odkazy: 

ĉ
Jana Hlavová,
30. 11. 2021 12:14
Ċ
Jana Hlavová,
30. 11. 2021 12:14
Ċ
Jana Hlavová,
24. 2. 2014 9:03
ĉ
Jana Hlavová,
22. 1. 2019 23:17