O NÁS

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p.o.

Základní informace:

Adresa: Truhlářská 3, 460 01 Liberec 2
( v areálu Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec. Do areálu nelze vjíždět auty – parkování možné v přilehlých ulicích)

Telefon:  482 710 517, mobil 731 488 235

Email:  info@pppliberec.czkaždý pracovník má e-mail ve formátu:  příjmení@pppliberec.cz

Webové stránky: www.pppliberec.cz


Pracoviště pro Frýdlantsko:  v budově Gymnázia Frýdlant, Mládeže 884, Frýdlant. ( 1.patro)

Telefon:
482 319 288, mobil:  601 561 164


Charakter zařízení:
PPP Liberec je školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem a zařazené v síti škol a školských zařízení, příspěvková organizace Libereckého kraje.

Popis činnosti PPP:
Poskytujeme ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v těchto oblastech:
 • posouzení vývoje dětí předškolního věku včetně zjišťování připravenosti dětí na povinnou školní docházku a následného doporučení pro vzdělávání
 • poradenství a diagnostika v oblasti výukových obtíží:
  • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků včetně specifikace výukových opatření
  • spolupráce při sestavování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
  • doporučení pro vzdělávání a případné zařazení žáků do škol, tříd, nebo oddělení a studijních skupin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky
 • poradenské služby zaměřené na volbu studia a povolání u dlouhodobě sledovaných klientů
 • výchova v rodině
 • konzultace individuálních osobnostních problémů
 • metodická a konzultační činnost pro školy
 • koordinace školních metodiků prevence
 • metodické řízení výchovných poradců

PPP neposkytuje služby ve sféře léčby drogových a dalších závislostí.

Tyto činnosti se uskutečňují ambulantně na pracovišti poradny případně ve školách návštěvami zaměstnanců PPP (dle typu činnosti) a jsou upraveny Vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění.

Rozsah působnosti:
Klienty PPP jsou děti, žáci a studenti ve věku od 3 do 19 let z okresu Liberec. Potencionálními klienty je asi 25 000 dětí, žáků a studentů. 

Jak se objednat:
O vyšetření v PPP žádají zákonní zástupci dítěte, případně zletilý student. Týkají-li se obtíže vzdělávání dítěte, je nutné vždy doložit k vyšetření vyplněný a vyhodnocený Plán pedagogické podpory (vyplní, realizuje a vyhodnocuje škola). Plán pedagogické podpory poskytuje škola žákovi minimálně 3 měsíce před poskytnutím poradenské služby v PPP. 
PPP následně vyzve rodiče s dítětem k vyšetření (písemně nebo telefonicky). U dětí do 15 let věku je vždy nutný doprovod rodiče (zákonného zástupce dítěte) a jeho spolupráce. Rodiče mohou kontaktovat PPP i bez spolupráce školy, pokud se problémy dítěte nikterak nevztahují ke škole nebo jinak nesouvisí se vzděláváním.  

Průběh a výsledky vyšetření:
Dítě projde standardizovaným psychologickým nebo speciálně pedagogickým vyšetřením (zpravidla dvouhodinovým), jehož výsledkem jsou odborné závěry a doporučení pro rodiče, dítě samotné i pro školu. Písemné doporučení ke vzdělávání je PPP povinna zaslat přímo škole, před odesláním je doporučení projednáno se zákonným zástupcem dítěte. 

Další informace podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím:
Získat další informace, podat žádost či stížnost nebo jiné dožádání lze u ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Liberec, p.o., Mgr. Jany Hlavové, kde jsou k dispozici k nahlédnutí také výroční zprávy o činnosti organizace. Sazebník náhrad za poskytnutí informací : 50,- (padesát) Kč za každou započatou čtvrthodinu práce spojené se získáváním informací. 1,- (jedna) Kč za každou stranu černobílé kopie.