O NÁS

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p.o.

Základní informace:

Adresa: Truhlářská 3, 460 01 Liberec 2
( v areálu Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec. Do areálu nelze vjíždět auty – parkování možné v přilehlých ulicích)

Telefon:  482 710 517, mobil 731 488 235

Email:  info@pppliberec.czkaždý pracovník má e-mail ve formátu:  příjmení@pppliberec.cz (bez diakritiky)

Webové stránky: www.pppliberec.cz

Pracoviště pro Frýdlantsko:  v budově Gymnázia Frýdlant, Mládeže 884, Frýdlant. ( 1.patro)

Telefon:
482 319 288, mobil:  601 561 164


Charakter zařízení:
PPP Liberec je školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem a zařazené v síti škol a školských zařízení, příspěvková organizace Libereckého kraje.
Popis činnosti PPP:
Poskytujeme ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v těchto oblastech:
 • posouzení vývoje dětí předškolního věku včetně zjišťování připravenosti dětí na povinnou školní docházku a následného doporučení pro vzdělávání
 • poradenství a diagnostika v oblasti výukových obtíží:
  • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků včetně specifikace výukových opatření
  • spolupráce při sestavování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
  • doporučení pro vzdělávání a případné doporučení ke vřazení dětí a  žáků do škol, tříd, nebo oddělení a studijních skupin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, úprava přijímacího řízení pro žáky s SVP a uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky u žáků s SVP
 • poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky
 • poradenské služby zaměřené na volbu studia a povolání u dlouhodobě sledovaných klientů
 • výchova v rodině
 • reedukační a kompenzační činnosti u žáků s SVP
 • konzultace individuálních osobnostních problémů
 • metodická a konzultační činnost pro školy
 • koordinace školních metodiků prevence
 • metodické vedení výchovných poradců
 • metodická podpora asistentům pedagoga
 • metodická podpora školním psychologům a školním speciálním pedagogům
PPP neposkytuje služby ve sféře léčby drogových a dalších závislostí.

Tyto činnosti se uskutečňují ambulantně na pracovišti poradny případně ve školách návštěvami zaměstnanců PPP (dle typu činnosti) a jsou upraveny Vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění.

Rozsah působnosti:
Klienty PPP jsou děti, žáci a studenti ve věku od 3 do cca 19 let z okresu Liberec.  

Jak se objednat:
O vyšetření v PPP žádají zákonní zástupci dítěte, případně zletilý žák nebo student. Týkají-li se obtíže vzdělávání dítěte, je nutné vždy doložit k vyšetření vyplněný a vyhodnocený Plán pedagogické podpory (vyplní, realizuje a vyhodnocuje škola). Plán pedagogické podpory poskytuje škola žákovi cca 3 měsíce před poskytnutím poradenské služby v PPP. 
PPP následně vyzve rodiče s dítětem k vyšetření (písemně nebo telefonicky). U dětí a žáků do 18 let věku je vždy nutný doprovod zákonného zástupce dítěte a jeho spolupráce. Rodiče mohou kontaktovat PPP i bez spolupráce školy, pokud se problémy dítěte nikterak nevztahují ke škole nebo jinak nesouvisí se vzděláváním.  

Průběh a výsledky vyšetření:

Dítě projde standardizovaným psychologickým nebo speciálně pedagogickým vyšetřením (zpravidla dvouhodinovým), jehož výsledkem jsou odborné závěry a doporučení pro rodiče, dítě samotné i pro školu. Vyplynou-li z vyšetření požadavky na úpravu vzdělávání žáka ve škole, je PPP povinna zaslat doporučení s úpravami vzdělávání přímo škole. Doporučení je před odesláním projednáno se zákonným zástupcem dítěte nebo se zletilým žákem. 

Dále nabízíme kurzy:

 pro žáky 1.stupně ZŠ - ŠKOLA HROU
 pro středoškoláky - PP KLUB

Informace ke zpracování osobních údajů v PPP Liberec:
S osobními údaji dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců je nakládáno dle platných právních předpisů. 
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Roman Šikola
Kontaktní údaje: roman.sikola@kraj-lbc.cz nebo tel. +420 485 226 356

PPP Liberec Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které PPP vykonává, a účelům, pro které v souvislosti s tím tyto osobní údaje zpracovává, je právní základ ve zpracování osobních údajů z důvodu splnění naši zákonné povinnosti. 

Poučení o zpracování osobních údajů naleznete dle navigace webu i v sekci Časté otázky:   https://sites.google.com/a/pppliberec.cz/pedagogicko-psychologicka-poradna-liberec-p-o/caste-otazky  
 
Další informace podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím:
Získat další informace, podat žádost či stížnost nebo jiné dožádání lze u ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Liberec, p.o., Mgr. Jany Hlavové, kde jsou k dispozici k nahlédnutí také výroční zprávy o činnosti organizace. Sazebník náhrad za poskytnutí informací : 50,- (padesát) Kč za každou započatou čtvrthodinu práce spojené se získáváním informací. 1,- (jedna) Kč za každou stranu černobílé kopie.Zapojení do projektů: 
PPP Liberec je od 1.1.2021 zapojena do projektu:
Naplňování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282.

Klíčová aktivita č. 3: Zkvalitnění péče o nadané žáky
Klíčová aktivita č. 6: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání a Odborné stáže v ŠPZ

Financování aktivit je realizováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.