O NÁS

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p.o.

Základní informace:

Adresa: Truhlářská 3, 460 01 Liberec 2
( v areálu Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec. Do areálu nelze vjíždět auty – parkování možné v přilehlých ulicích)

Telefon:  482 710 517, mobil 731 488 235

Email:  info@pppliberec.czkaždý pracovník má e-mail ve formátu:  příjmení@pppliberec.cz

Webové stránky: www.pppliberec.cz

Pracoviště pro Frýdlantsko:  v budově Gymnázia Frýdlant, Mládeže 884, Frýdlant. ( 1.patro)

Telefon:
482 319 288, mobil:  601 561 164


Charakter zařízení:
PPP Liberec je školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem a zařazené v síti škol a školských zařízení, příspěvková organizace Libereckého kraje.
Popis činnosti PPP:
Poskytujeme ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v těchto oblastech:
 • posouzení vývoje dětí předškolního věku včetně zjišťování připravenosti dětí na povinnou školní docházku a následného doporučení pro vzdělávání
 • poradenství a diagnostika v oblasti výukových obtíží:
  • zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků včetně specifikace výukových opatření
  • spolupráce při sestavování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
  • doporučení pro vzdělávání a případné doporučení ke vřazení dětí a  žáků do škol, tříd, nebo oddělení a studijních skupin pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky
 • poradenské služby zaměřené na volbu studia a povolání u dlouhodobě sledovaných klientů
 • výchova v rodině
 • konzultace individuálních osobnostních problémů
 • metodická a konzultační činnost pro školy
 • koordinace školních metodiků prevence
 • metodické vedení výchovných poradců
 • metodická podpora asistentům pedagoga
 • metodická podpora školním psychologům a školním speciálním pedagogům
PPP neposkytuje služby ve sféře léčby drogových a dalších závislostí.

Tyto činnosti se uskutečňují ambulantně na pracovišti poradny případně ve školách návštěvami zaměstnanců PPP (dle typu činnosti) a jsou upraveny Vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění.

Rozsah působnosti:
Klienty PPP jsou děti, žáci a studenti ve věku od 3 do cca 19 let z okresu Liberec. Kapacita zařízení je 25 800 dětí, žáků a studentů. 

Jak se objednat:
O vyšetření v PPP žádají zákonní zástupci dítěte, případně zletilý student. Týkají-li se obtíže vzdělávání dítěte, je nutné vždy doložit k vyšetření vyplněný a vyhodnocený Plán pedagogické podpory (vyplní, realizuje a vyhodnocuje škola). Plán pedagogické podpory poskytuje škola žákovi minimálně 3 měsíce před poskytnutím poradenské služby v PPP. 
PPP následně vyzve rodiče s dítětem k vyšetření (písemně nebo telefonicky). U dětí a žáků do 18 let věku je vždy nutný doprovod rodiče (zákonného zástupce dítěte) a jeho spolupráce. Rodiče mohou kontaktovat PPP i bez spolupráce školy, pokud se problémy dítěte nikterak nevztahují ke škole nebo jinak nesouvisí se vzděláváním.  

Průběh a výsledky vyšetření:

Dítě projde standardizovaným psychologickým nebo speciálně pedagogickým vyšetřením (zpravidla dvouhodinovým), jehož výsledkem jsou odborné závěry a doporučení pro rodiče, dítě samotné i pro školu. Písemné doporučení ke vzdělávání je PPP povinna zaslat přímo škole, doporučení je projednáno se zákonným zástupcem dítěte. 


Informace ke zpracování osobních údajů v PPP Liberec:
S osobními údaji dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců je nakládáno dle platných právních předpisů. 
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Otto Kult
Kontaktní údaje: otto.kult@kraj-lbc.cz nebo tel. +420 485 226 403

PPP Liberec Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které PPP vykonává, a účelům, pro které v souvislosti s tím tyto osobní údaje zpracovává, je právní základ ve zpracování osobních údajů z důvodu splnění naši zákonné povinnosti. 

Poučení o zpracování osobních údajů naleznete dle navigace webu i v sekci Časté otázky:   https://sites.google.com/a/pppliberec.cz/pedagogicko-psychologicka-poradna-liberec-p-o/caste-otazky  
 
Další informace podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím:
Získat další informace, podat žádost či stížnost nebo jiné dožádání lze u ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Liberec, p.o., Mgr. Jany Hlavové, kde jsou k dispozici k nahlédnutí také výroční zprávy o činnosti organizace. Sazebník náhrad za poskytnutí informací : 50,- (padesát) Kč za každou započatou čtvrthodinu práce spojené se získáváním informací. 1,- (jedna) Kč za každou stranu černobílé kopie.Zapojení do projektů: 
PPP Liberec je od 1.8.2018 zapojena do projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Klíčová aktivita „Zkvalitnění péče o nadané žáky“ 

V rámci této aktivity pracují v PPP dvě pracovnice - metodik  Mgr. Jana Hlavová a konzultantka Mgr. Zuzana Šilhavá. 

Prioritou práce konzultantky je činnost na školách a spolupráce s pedagogy. 

S čím může konzultantka pedagogům pomoci?
· Konzultantka navazuje spolupráci se školami na základě jejich aktuálních potřeb týkajících se vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.
· Pod vedením metodika spolupracuje s pedagogy a rodiči, individuálně u každého nadaného a mimořádně nadaného žáka.
· Doporučuje výukové a další materiály, dále aktivity školní i volnočasové.
· Pomáhá s nastavením vhodného individuálního přístupu k nadanému žákovi, s realizací jednotlivých podpůrných opatření ve vyučovacích hodinách, je nápomocna při rozpracování           doporučení do IVP.
· Přispívá k rozvoji metakognitivní strategie žáků, pomáhá zlepšit jejich učební styl, rovněž podporuje rozvíjení emoční inteligence a sociálních dovedností u nadaných žáků.

Aktivita se zaměřuje především na žáky 1. stupně základních škol, neboť se domníváme, že u starších žáků je nabídka školních i volnočasových aktivit širší, rovněž zájmy starších žáků bývají utříděnější a oblast nadání snáze rozpoznatelná. Pokud se však na nás obrátíte se žádostí o spolupráci ohledně žáků 2. stupně, budeme hledat vhodná řešení i pro ně.

Cílem projektu i služby je také zprostředkovat výměnu informací a vytvořit fungující síť mezi jednotlivými školami a dalšími subjekty, které se věnují nadaným dětem. 

Aktivity jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.