METODIK PREVENCE

Vážení učitelé, vážení rodiče,

naše Pedagogicko psychologická poradna v Liberci by Vám ráda nabídla spolupráci, poradenství a metodické vedení v oblasti prevence rizikového chování dětí a pomoc při kompenzaci již rozvinutých poruch chování.

Se svými dotazy a problémy se můžete obracet na Mgr. Annu Jirsákovou a 
Mgr. Alexandru Krejčovou. Kontakt je možný realizovat telefonickou i písemnou formou, je vhodné si sjednat termín konzultace. 

Poradíme Vám, jak pečovat o děti s úzkostnými poruchami, poruchami chování ve vztahu k rodině, poruchami opozičního vzdoru, závislostním chováním a dalšími nesocializovanými i socializovanými poruchami. Objasníme Vám výchovné přístupy k reaktivním a proaktivním agresorům.

V naší poradně Vám také zajistíme diagnostiku poruch chování a zprostředkujeme spolupráci se specializovaným pracovištěm.

Pro pedagogy zajistíme odbornou literaturu a přednášky. Témata přednášek se budou odvíjet od zájmu učitelů.

V akutních případech pro Vás zrealizujeme interakční sezení: učitel – žák, dítě –rodiče, učitel – dítě – rodiče a pro dítě zajistíme následnou individuální, speciálně pedagogickou péči. Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně při poskytování činností uvedených v přílohách č. 1 a 2 vyhlášky č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v souladu s odbornými požadavky na dané povolání 

a) zajišťuje za poradnu specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajským úřadem, 
b) zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné pracovní porady a semináře a poskytuje jim individuální odborné konzultace, 
c) na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování, 
d) udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v kraji v prevenci rizikového chování angažují, aktualizuje síť odborných zařízení,
e) spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence zejména při vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje, 
f) pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice specifické prevence.


Metodikem prevence v PPP Liberec je Mgr. Anna Jirsáková

  • KONZULTAČNÍ HODINY individuálně dle dohody.

     Těšíme se na spolupráci s Vámi.

     Za PPP Liberec:                                          

                        Mgr. Anna Jirsáková -  metodik prevence, krizový intervent
                        Mgr. Alexandra Krejčová – speciální pedagog, etoped 

                        Mgr. Marcela Valachová - psycholog, krizový intervent
                      
 Mgr. Jana Hlavová – ředitelka poradny, speciální pedagog
Podřízené stránky (3): INFORMACE PRO MP ODKAZY POZVÁNKY
ĉ
Jana Hlavová,
21. 11. 2014 5:32