MATURANTI

Instrukce pro maturanty, kteří z důvodu svých speciálních vzdělávacích potřeb budou žádat o Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (DUP MZ) z důvodu již dříve prokázaných závažných obtíží ve smyslu specifických poruch učení nebo chování a dalších obtíží spadajících pod kompetence PPP.
 
Žáci, kteří jsou průběžně sledováni v PPP pro specifické poruchy učení nebo chování, mohou požádat o sepsání Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen DUP MZ) a mohou konat maturitní zkoušku v příslušném režimu na základě posudku z PPP nebo SPC ve smyslu platného znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. Více na www.novamaturita.cz

Od 1.11.2018 platí novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou:  Vyhlaska 177_platne zneni_01_11_2018.pdf
_____________________________________________________________________________________________________________________

nujte prosím pozornost následujícímu upozornění:

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?


Maturity

Maturitní zkoušky proběhnou v aktuálním školním roce 2019/2020 v následujícím sledu:

Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) – 1. června

Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) – 2. června

Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne.

Pouze praktické zkoušky a maturitní práce včetně obhajoby se mohou konat před samotnými didaktickými testy, je však žádoucí, aby se tak nestalo okamžitě po návratu do škol. U profilových částí, včetně písemných (s výjimkou praktických zkoušek a maturitních prací), pak ministerstvo doporučuje, aby se konaly po termínu jednotné přijímací zkoušky (tj. nejdříve 9. resp. 10. června).

Ústní maturitní zkoušky:

Konkrétní termíny určí ředitel školy v souvislosti s časovým schématem vyhlášeným ministerstvem, nejlépe po dni konání jednotných přijímacích zkoušek. S ohledem na potřebu dodržování zvýšených hygienických opatření i prostřednictvím minimalizace sociálních kontaktů mezi různými osobami a skupinami doporučujeme, aby ústní zkoušky společné a profilové části maturitních zkoušek se nepřekrývaly s termíny konání přijímacích zkoušek. Nejzazší termín pro konání ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky je stanoven na pátek 17. července 2020.

 Více informací z MŠMT ČR zde:   http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a


harmonogram-zkousky


_____________________________________________________________________________________________________________________

    Kritéria PPP Liberec pro přiznání DUP MZ:
  •  PPP Liberec se v souvislosti s DUP MZ věnuje pouze těm žákům, u kterých byla již dříve prokázána specifická porucha učení (pouze dyslexie, dysgrafie, dysortografie), poruchy chování ve smyslu ADHD, ADD nebo studentům s psychiatrickým onemocněním. Žáci s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením se musí obrátit na příslušné speciálně pedagogické centrum (SPC).
  • Speciální vzdělávací potřeby v důsledku poruch učení nebo chování by měly být již dříve prokázány, a to nejdéle v době docházky na SŠ.
  • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro přiznání nároku na DUP MZ se musí jednat o výše uvedené obtíže ve smyslu zdravotního postižení. Lehčí formy poruch učení nebo chování, případně kompenzované poruchy učení nebo chování do této kategorie nespadají a vyřizovat je nebudeme, neboť  1. 11. 2018 v došlo v důsledku novely Vyhlášky č. 177/2009 Sb. k navýšení času přibližně o 25% na splnění zadání ve všech částech společné části maturitní zkoušky. Toto opatření se týká všech žáků. Další navýšení času budeme pak u našich klientů pečlivě individuálně posuzovat.
  • Uzpůsobené podmínky pro konání maturitní zkoušky by měly vždy korespondovat dosavadním způsobem výuky žáka na SŠ, tzn. že žák by měl být na ně zvyklý, měl by umět pracovat s pomůckami a efektivně využívat navýšený čas.
  • Žádosti o DUP MZ budeme vyřizovat pouze u maturantů, kteří navštěvují střední školy všech typů v Liberci nebo ve Frýdlantě v Čechách. Maturanti studující v jiných městech se musí obrátit na místně příslušné PPP nebo SPC, kterým můžeme na písemnou žádost klienta zaslat jeho spisovou dokumentaci.
  • Bez problémů lze vyřídit pouze ty žádosti maturantů, kteří mají maximálně dva roky staré Doporučení ŠPZ potvrzující trvání výše uvedených obtíží i na SŠ. Má-li maturant Doporučení ŠPZ starší než dva roky, bude absolvovat v termínu, který mu PPP přidělí, podrobné kontrolní vyšetření. K tomuto vyšetření je nutné se včas v PPP přihlásit.

Splňuje –li maturant všechna výše uvedená kritéria, může v PPP zažádat o písemné doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a přihlásit se podle následující postupu:


POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ  K DUP MZ: 
Maturant se musí včas (tj. do 23.10. 2020) přihlásit k vyšetření na e-mailovou adresu: sobkova@pppliberec.cz  
Do předmětu e-mailu uveďte zkratku: DUP MZ. 

V e-mailu je nutné uvést:
  •  jméno a příjmení  
  •  datum narození
  •  kontakt na sebe – mobil, e-mail.adresa
        nebo lze přiložit vyplněnou žádost  (ke stažení zde): žádost o poradenskou službu DUP MZ.doc


Dále je k vyšetření potřeba zajistit vyplněný Dotazník - statní maturita (Dotazník pro školu) - ke stažení : dotazník-státní maturita platný 1.11.2018.doc
Tento dotazník maturant předá vyučujícímu českého a cizího jazyka a řediteli školy k vyplnění. Vyplněný dotazník podepsaný pedagogem (ředitelem) a opatřený razítkem školy odešle škola datovou schránkou do PPP.

Po přihlášení k DUP MZ pracovnice PPP zkontaktuje maturanta a domluví s ním návštěvu poradny, jejímž výsledkem bude zpracovaný formulář Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, který maturant odevzdá řediteli školy současně s přihláškou k maturitní zkoušce.

Formulář DUP MZ v elektronické podobě do systému CERMAT zadává v PPP pouze proškolený pracovník a po uzavření systému ze strany CERMATu již nelze posudky dodatečně vložit, opravit nebo doplnit.

Upozorňujeme, že vydané DUP MZ spočívá pouze v úpravě podmínek při konání MZ (např. přidělení určitého času navíc na zpracování písemné práce, použití PC na písemnou práci z ČJ, možnost použít zvýrazňovače nebo formálně upravený testový materiál). DUP MZ neznamená žádné úlevy či mírnější hodnocení výsledků a výkonů maturanta! S DUP MZ se vždy pojí vyčlenění mimo ostatní spolužáky do samostatné místnosti.

Upozorňujeme také, že na protokolu o maturitní zkoušce je uvedeno, že maturitní zkouška byla provedena za uzpůsobených podmínek.

PPP velmi přísně posuzuje adekvátnost DUP MZ, proto prosíme, důsledně respektujte výše uvedená kritéria pro podání žádostí.

Děkuji za pochopení.


Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec
Ċ
Jana Hlavová,
7. 11. 2018 0:34
ĉ
Jana Hlavová,
7. 11. 2018 1:06
ĉ
Jana Hlavová,
3. 7. 2019 5:58