MATURANTI

Instrukce pro žáky, kteří v souvislosti se státní maturitní zkouškou budou žádat o „doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky“ (DUP MZ) z důvodu již dříve prokázané poruchy učení.
 

Žáci, kteří jsou průběžně sledováni v PPP pro poruchu učení, mohou požádat o doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen DUP MZ) a mohou konat státní maturitu v příslušném režimu na základě posudku z PPP nebo SPC ve smyslu platného znění vyhlášky č. 177/2009 Sb.  Více na www.novamaturita.cz

Od 1.11.2018 platí novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou:  Vyhlaska 177_platne zneni_01_11_2018.pdf

Věnujte prosím pozornost následujícímu upozornění:
 
Kritéria PPP Liberec:
 
  • PPP Liberec se pro DUP MZ věnuje pouze studentům s již dříve prokázanou poruchou učení ( pouze dyslexie, dysgrafie, dysortografie)  a s ostatními poruchami ve smyslu ADHD, ADD a psychiatrickými onemocněními. Studenti s tělesným a smyslovým postižením se musí obrátit na speciálně pedagogické centrum (SPC).
  • Jiné požadavky, než výše jmenované důvody poruchy učení,tj. zdravotní postižení, nevyřizujeme!

  • Porucha učení musí být již dříve prokázána, a to nejdéle v době docházky na SŠ. 
  • Uzpůsobení podmínek pro žáky s SPU by mělo být realizováno již po dobu docházky žáka na SŠ a žák by měl být na ně zvyklý, měl by umět pracovat  s pomůckami a efektivně využívat navýšený čas. 
  • Žádosti o DUP MZ vyřizujeme pouze  u maturantů, kteří navštěvují střední školy všech typů v Liberci nebo ve Frýdlantě v Čechách. Maturanti studující v jiných městech se musí obrátit na tamní PPP nebo SPC, kterým můžeme na písemnou žádost studenta zaslat jeho spisovou dokumentaci.

  • Bez problémů lze vyřídit pouze žádosti maturantů, kteří mají maximálně dva roky starou zprávu z vyšetření potvrzující trvání poruchy učení na SŠ.   Má-li maturant zprávu starší než dva roky, musí absolvovat v termínu, který mu přidělí PPP, podrobné kontrolní vyšetření. K tomuto vyšetření je nutné se včas v PPP přihlásit.

Splňuje –li maturant všechna výše uvedená kritéria, může v PPP zažádat o písemné doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a přihlásit se podle následující postupu:


POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ  K DUP MZ: 
Maturant se musí včas přihlásit k vyšetření na e-mailovou adresu: sobkova@pppliberec.cz  a to nejdéle do 18.10.2019 !!! 
Do předmětu e-mailu uveďte zkratku: DUP MZ. 

V e-mailu je nutné uvést:
  •  jméno a příjmení  
  •  datum narození
  •  kontakt na sebe – mobil, e-mail.adresa
        nebo lze přiložit vyplněnou žádost  (ke stažení zde): žádost o poradenskou službu DUP MZ.doc


Dále je k vyšetření potřeba zajistit vyplněný Dotazník - statní maturita (Dotazník pro školu) - ke stažení : dotazník-státní maturita platný 1.11.2018.doc
Tento dotazník maturant předá vyučujícímu českého a cizího jazyka a řediteli školy k vyplnění. Vyplněný dotazník podepsaný pedagogem (ředitelem) a s razítkem školy odešle škola datovou schránkou do PPP.

Po přihlášení  PPP maturanta zkontaktuje a domluví s ním další postup, jehož  výsledkem bude obsáhlé písemné doporučení ke státní maturitní zkoušce, které musí  maturant odevzdat řediteli školy současně s přihláškou k maturitní zkoušce.

Doporučení k DUP MZ v elektronické podobě do systému CERMAT zadává v PPP pouze proškolený pracovník a po uzavření systému ze strany CERMATu již nelze posudky dodatečně vložit, opravit nebo doplnit.

Upozorňujeme, že vydané doporučení spočívá  pouze v  úpravě podmínek při státní maturitní zkoušce (např. přiděleného určitého času navíc na zpracování písemné práce, vyrovnání handicapu poruchy učení např. možností použít zvýrazňovač nebo formálně upravený testový materiál, vždy vyčlenění mimo ostatní spolužáky do samostatné místnosti apod.), nejedná se o úlevy či mírnější hodnocení výsledků a výkonů maturanta.
 
Upozorňujeme, že na protokolu o maturitní zkoušce je uvedeno, že maturitní zkouška byla provedena s DUP MZ.

PPP velmi přísně posuzuje adekvátnost  DUP MZ, proto prosíme, důsledně respektujte výše uvedená kritéria pro podání žádostí.


Děkuji za pochopení.
 

Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec
Ċ
Jana Hlavová,
7. 11. 2018 0:34
ĉ
Jana Hlavová,
7. 11. 2018 1:06
ĉ
Jana Hlavová,
3. 7. 2019 5:58