MATURANTI

Instrukce pro maturanty, kteří z důvodu svých speciálních vzdělávacích potřeb budou žádat o Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) z důvodu již dříve prokázaných závažných obtíží ve smyslu specifických poruch učení nebo chování a dalších obtíží spadajících pod kompetence PPP.
 
Žáci, kteří jsou průběžně sledováni v PPP pro specifické poruchy učení nebo chování, mohou požádat o sepsání Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ) a mohou konat maturitní zkoušku v příslušném režimu na základě posudku z PPP nebo SPC ve smyslu platného znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. Více na www.novamaturita.cz

Od 15.10. 2020 platí novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou:  Maturitni_vyhlaska_15-10-2020.pdf

___________________________________________________________________________________________________________

    Kritéria PPP Liberec pro přiznání PUP MZ:
  •  PPP Liberec se v souvislosti s PUP MZ věnuje pouze těm žákům, u kterých byla již dříve prokázána specifická porucha učení (pouze dyslexie, dysgrafie, dysortografie), poruchy chování ve smyslu ADHD, ADD nebo studentům s psychiatrickým onemocněním. Žáci s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením se musí obrátit na příslušné speciálně pedagogické centrum (SPC).
  • Speciální vzdělávací potřeby v důsledku poruch učení nebo chování by měly být již dříve prokázány, a to nejdéle v době docházky na SŠ.
  • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro přiznání nároku na PUP MZ se musí jednat o výše uvedené obtíže ve smyslu zdravotního postižení. Lehčí formy poruch učení nebo chování, případně kompenzované poruchy učení nebo chování do této kategorie nespadají a vyřizovat je nebudeme, neboť  1. 11. 2018 v došlo v důsledku novely Vyhlášky č. 177/2009 Sb. k navýšení času přibližně o 25% na splnění zadání ve všech částech společné části maturitní zkoušky. Toto opatření se týká všech žáků. Další navýšení času budeme pak u našich klientů pečlivě individuálně posuzovat.
  • Uzpůsobené podmínky pro konání maturitní zkoušky by měly vždy korespondovat dosavadním způsobem výuky žáka na SŠ, tzn. že žák by měl být na ně zvyklý, měl by umět pracovat s pomůckami a efektivně využívat navýšený čas.
  • Žádosti o PUP MZ budeme vyřizovat pouze u maturantů, kteří navštěvují střední školy všech typů v Liberci nebo ve Frýdlantě v Čechách. Maturanti studující v jiných městech se musí obrátit na místně příslušné PPP nebo SPC, kterým můžeme na písemnou žádost klienta zaslat jeho spisovou dokumentaci.
  • Bez problémů lze vyřídit pouze ty žádosti plnoletých maturantů, kteří mají maximálně dva roky staré Doporučení ŠPZ potvrzující trvání výše uvedených obtíží i na SŠ. Má-li maturant Doporučení ŠPZ starší než dva roky, bude absolvovat v termínu, který mu PPP přidělí, podrobné kontrolní vyšetření. K tomuto vyšetření je nutné se včas v PPP přihlásit.

Splňuje –li maturant všechna výše uvedená kritéria, může v PPP zažádat o písemné doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a přihlásit se podle následující postupu:


POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ  K PUP MZ: 
O poradenskou službu (vyšetření k MZ) žádá vždy plnoletý maturant, nikoliv jeho rodič!!!
Maturant se musí včas (tj. do 21.10. 2022) přihlásit k vyšetření na e-mailovou adresu: sobkova@pppliberec.cz  
Do předmětu e-mailu uveďte zkratku: PUP MZ. 

V e-mailu je nutné uvést:
  •  své jméno a příjmení  
  •  datum narození
  •  kontakt na sebe – mobil, e-mail.adresa
        nebo lze přiložit vyplněnou žádost  (ke stažení zde): žádost o poradenskou službu DUP MZ.doc


Dále je k vyšetření potřeba zajistit vyplněný Dotazník - statní maturita (Dotazník pro školu) - ke stažení : Dotazník-státní maturita platný od 15. 10. 2020.doc
Tento dotazník maturant předá vyučujícímu českého a cizího jazyka a řediteli školy k vyplnění. Vyplněný dotazník podepsaný pedagogem (ředitelem) a opatřený razítkem školy odešle škola datovou schránkou do PPP Liberec..

Po přihlášení k PUP MZ pracovnice PPP zkontaktuje maturanta a domluví s ním návštěvu poradny, jejímž výsledkem bude zpracovaný formulář Doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, který maturant odevzdá řediteli školy současně s přihláškou k maturitní zkoušce.

Formulář PUP MZ v elektronické podobě do systému CERMAT zadává v PPP pouze proškolený pracovník a po uzavření systému ze strany CERMATu již nelze posudky dodatečně vložit, opravit nebo doplnit.

Upozorňujeme, že vydané PUP MZ spočívá pouze v úpravě podmínek při konání MZ (např. přidělení určitého času navíc na zpracování písemné práce, použití PC na písemnou práci z ČJ, možnost použít zvýrazňovače nebo formálně upravený testový materiál). PUP MZ neznamená žádné úlevy či mírnější hodnocení výsledků a výkonů maturanta! S PUP MZ se vždy pojí vyčlenění mimo ostatní spolužáky do samostatné místnosti. 

Maturitní zkouška pro žáky s PUP MZ se liší v:

- přihlašování k maturitní zkoušce

- úpravě (uzpůsobení) podmínek konání maturitní zkoušky

- úpravě zkušebního schématu. 

Upozorňujeme také, že na protokolu o maturitní zkoušce je uvedeno, že maturitní zkouška byla provedena za uzpůsobených podmínek.


PPP velmi přísně posuzuje adekvátnost PUP MZ, proto prosíme, důsledně respektujte výše uvedená kritéria pro podání žádostí.

Děkuji za pochopení.


Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec
Ċ
Jana Hlavová,
15. 10. 2020 6:17
ĉ
Jana Hlavová,
3. 7. 2019 5:58