ČASTÉ OTÁZKY

Jaké služby poskytujeme?

Ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s učením, s vyučováním ve škole, výchovou v rodině, individuálními osobnostními problémy a volbou studia a povolání. Dalšími oblastmi služeb jsou např. metodické vedení výchovných poradců, asistentů pedagoga a metodiků prevence, konzultace a vzdělávání pro učitele, spolupráce s dalšími institucemi zabývajícími se dětmi a mládeží. 
PPP neposkytuje služby ve sféře léčby drogových a dalších závislostí.

Co děti, rodiče a učitelé mohou od poradny očekávat?

Podle věku a charakteru problému zpravidla dítě projde standardizovaným psychologickým a následně i speciálně pedagogickým vyšetřením, jehož výsledkem jsou zpráva a doporučení. Doporučení ke vzdělávání je projednáno se školou a se zákonným zástupcem dítěte nebo zletilým žákem. Po projednání je PPP povinna doporučení odeslat  přímo škole, která je následně  povinna poskytovat žákovi podpůrná opatření a úpravy ve vzdělávání vyplývající z doporučení. Zprávu z vyšetření předává PPP pouze zákonným zástupcům.

Mějte prosím na paměti, že návštěvy a vyšetření v poradně jsou obvykle časově náročné (většinou okolo dvou hodin), často je nutných i více návštěv, po nichž je teprve možné formulovat závěry a doporučení.  


Jak připravit dítě na návštěvu poradny?

Dítě samo pociťuje napětí z obtíží, které má. Můžete mu tak před návštěvou PPP v klidu zodpovědět všechny jeho dotazy, ujistit ho, že problémem není ono samotné, ale že potřebujete pomoc odborníka, aby se dítěti lépe dařilo. Rozhovor pomůže rozptýlit jeho obavy – velmi pravděpodobně se tak v poradně snáze a rychleji „rozkouká“ a bude ochotněji spolupracovat.

Co vše by mělo dítě o návštěvě poradny vědět?

Především to, že:
  • do poradny nejde za trest, jdete společně pro pomoc, radu, popovídat si, možná i trochu pohrát...
  • návštěva poradny neznamená, že je dítě hloupé, špatné či snad „divné“ nebo „blázen“.
  • problémem je čtení, chyby ve psaní, strach nebo třeba nepozornost, ale ne dítě samotné.
  • do poradny chodí mnoho dětí z různých důvodů (a některé právě s takovým trápením jako má ono samo).

Co když se dítě návštěvy poradny bojí nebo jí odmítá?

Pokuste se přijít na důvod strachu nebo odmítání – možná se bojí nové situace, nových lidí… Možná se stydí nebo zlobí, protože dobře nerozumí důvodu návštěvy v poradně (cítí se hloupě, provinile, bojí se posměchu…).Ujistěte dítě, že mu budete po celou dobu nablízku, a že společně vše dobře zvládnete. Na obavy dítěte před vyšetřením taktně upozorněte pracovníka PPP hned na začátku setkání.

Co když mi nevyhovuje termín setkání?

Pokud Vám nabídnutý termín ze závažných důvodů nevyhovuje, kontaktujte, prosím, co nejdříve poradnu - domluvíme se s Vámi na náhradním termínu.
Nenechávejte, prosím, propadnout nevyhovující termín s tím, že si později zavoláte o náhradní - výrazně se tak prodlužují objednací lhůty (tedy i Vaše čekací doba na náhradní termín).

Co když už vyšetření nepotřebujeme?

Těší nás, pokud důvody pro vyšetření Vašeho dítěte pominou (spontánně, s Vaší pomocí či s pomocí jiného odborníka) - v takovém případě Vás prosíme o zrušení žádosti o vyšetření, příp. zrušení již nabídnutého termínu (telefonicky, mailem nebo osobně). Pomůžete tak ostatním dětem a rodičům, aby se jim dostalo co nejrychlejší odborné pomoci.

Proč je někdy obtížné dovolat se do poradny?

Sociální pracovnice pracují s klienty – rodiči - a mají na starosti i přijímání telefonických hovorů a zpracování e-mailových zakázek. Vzhledem k vytíženosti naší poradny mohou být v některé chvíli všechna telefonní čísla obsazena. V dopoledních hodinách psychologové i spec.pedagogové pracují s klienty a je neetické zasahovat do vyšetření přepojením hovoru. Naše sociální pracovnice (které Váš hovor přijímají) Vám v kontaktování jednotlivých odborných pracovníků rády pomohou - předají Váš vzkaz nebo Vám doporučí dobu dalšího telefonátu. Ale i sociální pracovnice v průběhu dopoledne pracují s klienty, uspějete lépe, zavoláte-li v odpoledních hodinách  (nejlépe po 13.hodině)

Pro telefonické konzultace Vám doporučujeme využívat odpolední hodiny nebo volit písemnou formu e-mailem. V pondělí máme porady, kterých se účastní všichni zaměstnanci, proto váš telefonický hovor nemusí být vyřízen. Kontaktujte nás v jiných dnech. Děkujeme za pochopení. 

Každý pracovník PPP Liberec má pracovní e-mail ve tvaru: příjmení@ pppliberec.cz. (Viz. pracovníci poradny).

Další „ nevyslovené“ otázky rodičů…

Čeká nás návštěva poradny - znamená to, že jsme jako rodiče selhali?

Dobrý rodič dokáže rozpoznat a přijmout hranice svých možností. Pokud vyčerpá svá vlastní řešení určité situace, začne pro své dítě hledat další (co možná nejlepší) pomoc. Už jen Vaše návštěva těchto stránek znamená, že pro své dítě usilovně hledáte pomoc. Ostatně - v podobné situaci (jakou možná právě teď řešíte) se velmi pravděpodobně nachází i řada dalších dobrých a milujících rodičů. Protože i dobří a milující rodiče si občas nevědí rady a potřebují pomoci.

Bude psycholog posuzovat, zda jsme dobří nebo špatní rodiče?

Návštěva poradny není zkouškou z rodičovství. A to ani v případě, že přicházíte s výchovnými obtížemi dítěte. Psycholog nemá za úkol soudit Vaše rodičovské postoje a rozhodnutí, nebude Vás kritizovat. Možná Vás požádá o vysvětlení, co Vás k určitému rozhodnutí nebo chování vedlo. Může Vám poskytnout zpětnou vazbu – tedy poukázat na možnou souvislost mezi Vaším chováním a chováním či prožíváním Vašeho dítěte. Pomůže Vám rozpoznat zdroje potíží Vašeho dítěte, podpoří Vás v hledání dalších (někdy méně zřejmých, méně obvyklých nebo třebas jen pozapomenutých) řešení situace. Rozhodnutí, zda některé z těchto řešení uskutečníte, nechá plně ve Vašich rukou.

Jak zachází psycholog/ speciální pedagog s důvěrnými informacemi?

Psycholog nebo sociální pracovnice si od Vás vyžádá informace, které dle jeho (jejího) vědomí a svědomí mohou souviset s řešenou „zakázkou“ (neptá se tedy ze zvědavosti). Některé z těchto informací mohou mít pro Vás osobní až intimní charakter, a je tedy pochopitelné, že se Vám obtížně sdělují. Zároveň však mohou být velmi důležité pro pochopení Vaší situace a pro hledání řešení. Je jen na Vašem rozhodnutí, zda na určitou otázku odpovíte či nikoliv. Součástí etického kodexu psychologa (speciálního pedagoga, sociální pracovnice) je také zacházení s osobními a důvěrnými údaji. Třetí osobě (škole, dalšímu odborníkovi mimo PPP….) budou informace Vámi sdělené (stejně jako výsledky vyšetření) poskytnuty jen s Vaším souhlasem.

Poučení o zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů:
Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, p.o..
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Truhlářská 3, Liberec 2, 46001
IČ: 70848211
Zastoupená: Mgr. Janou Hlavovou (ředitelkou)
kontaktní e-mail: hlavova@pppliberec.cz
(„Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů („Pověřenec“)
Kontaktní údaje:
jméno: Bc. Roman Šikola
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz
tel.:485 226 356


Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb. (o zpracování osobních údajů) Vás tímto informuje, že pro poskytnutí poradenské služby na Vaši žádost a následně v souladu s vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení 72/2005 Sb. ve znění vyhl. 197/2016 Sb. a ve znění následných úprav, nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat osobní údaje klienta nebo jeho zákonného zástupce („OÚ“) v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, škola a třída, předchozí průběh vzdělávání klienta, jeho mateřský jazyk, e-mailová adresa a telefonní číslo zákonného zástupce nebo zletilého klienta, dále pak citlivé OÚ (zvláštní kategorie OÚ): údaje o zdravotním stavu klienta, údaje o jeho speciálních vzdělávacích potřebách a podpůrných opatřeních s tím souvisejících.

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účel(y): poskytnutí poradenské služby, a to na základě Právního důvodu zpracování, dále pro účely zajištění kontaktu mezi zák. zástupcem klienta nebo zletilým klientem v souvislosti s poskytováním poradenské služby, a to na základě Oprávněného zájmu. Správce nezpracovává OÚ na rámec zákonem daného rozsahu, pokud s tím nevyslovíte písemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří na základě Právního důvodu zpracování škola (mateřská, základní, střední), kterou klient navštěvuje, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností (např. policie, OSPOD, soud).

Informace o zpracování osobních údajů zde


V Liberci dne 25. 4. 2019 Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP