AKTUALITY


Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

přidáno: 25. 3. 2020 4:26, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 25. 3. 2020 4:31 ]

Titulní stránka Tiskové zprávy  Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zapis
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
 2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

 

Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:

Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

Pokud již vyhlášená kritéria neodpovídají níže uvedenému, je třeba upravená kritéria publikovat ještě před samotným zahájením zápisu v konkrétní ZŠ.

A. Škola zřízená obcí, nebo svazkem obcí s dostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí (nedochází k převisu žádostí o přijetí nad kapacitu školy)

B. Škola zřízená obcí nebo svazkem obcí s nedostatečnou kapacitou pro zápis spádových dětí

C. Škola s dostatečnou kapacitou k zápisu spádových dětí, ale převisem zájmu nespádových dětí

D. Školy zřizované soukromým zřizovatelem nebo církví

E. Školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

 

Ad A

 • Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Ad B

Ad C

 • Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část bude zrušena, v případě nutnosti doporučujeme případně s asistencí rodičů využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.
 • Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritériíŠkola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně.

Ad D

 • Ve smyslu mimořádných opatření a minimalizace osobního styku doporučujeme aktualizovat kritéria přijetí. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
 • Doporučujeme v případě nutnosti, případně s asistencí rodičů, využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

Ad E

 • Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR. 

Nouzový stav v ČR - uzavření PPP Liberec pro veřejnost

přidáno: 16. 3. 2020 0:43, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 20. 3. 2020 3:58 ]

V souvislosti s vládními opatřeními v rámci nouzového stavu ČR  jsou obě pracoviště PPP Liberec pro veřejnost až do odvolání uzavřena.

O náhradních termínech vyšetření budete informováni našimi pracovníky individuálně v závislosti na dalším postupu vlády ČR. 

Obracet se na nás můžete telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na kontaktech, které jsou uvedeny na našich stránkách.

Tímto zároveň prosíme o trpělivost a přejeme pevné zdraví!      
                                    
                                                                                        Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec               

Omezení provozu PPP Liberec a mimořádná opatření v souvislosti s pandémií koronaviru

přidáno: 12. 3. 2020 4:15, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 20. 3. 2020 3:43 ]

Poradna je nyní veřejnosti uzavřena do odvolání.

Pro objednané klienty bude poradna v provozu po ukončení mimořádných opatření. 
Následně je nutné dodržet níže uvedená mimořádná opatření:

1. Služby budou poskytnuty pouze zdravým klientům, kteří nejeví známky akutního onemocnění a v uplynulých 14-ti dnech nebyli v zahraničí ani nepřišli do kontaktu s infekčním onemocněním nebo s podezřelou osobou z nákazy a není jim nařízeno karanténní opatření. 
Tuto informaci stvrdí při vstupu do poradny svým podpisem čestného prohlášení  o bezinfekčnosti- za dítě i za zákonného zástupce. Zvažte proto prosím svou cestu do poradny!

2.  Služby budou poskytnuty jen osobám, které budou mít pečlivě zakryté dýchací cesty (děti i rodiče).

3.Při návštěvě poradny důsledně dodržujte hygienická opatření dle instrukcí u vstupu a v čekárnách.

4. Nevstupujte do poradny, pokud jste v uplynulých 14-ti dnech byli v zahraničí či přišli do kontaktu s jakýmkoliv infekčním onemocněním nebo s podezřelou osobou z nákazy nebo jste v karanténě.  Kontaktujte poradnu  mezi 8:00 - 15:00 hodin pouze telefonicky na tel.: 482710517 nebo 778430054 , případně e-mailem (sobkova@pppliberec.cz) a požádejte o nový termín vyšetření. Rádi vám poskytneme přednostní termín v nejbližším možném termínu.  


5. Vydávání zpráv a doporučení z vyšetření je až do odvolání přerušeno. Požadujete-li zaslání těchto dokumentů poštou nebo datovou schránkou, vyplňte a podepište prosím přiloženou žádost a zašlete ji buď poštou nebo datovou schránou do PPP Liberec (adresa: Truhlářská 3, Liberec 2, 46001)
Můžete zaslat i scan na e-mail info@pppliberec.cz. Dokumenty vám rádi doporučeně zašleme. 
Děkuji za váš zodpovědný přístup v této mimořádné situaci! 

                                                                                                 Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec                                                                                                                            


Zrušení workshopu 30. 3. 2020: Nápady z klubů pro nadané děti v běžné výuce

přidáno: 7. 3. 2020 5:45, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 13. 3. 2020 4:03 ]

Z důvodu mimořádných opatření vlády v souvislosti s koronavirem je workshop zrušen.

Základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID-19)

přidáno: 3. 3. 2020 2:24, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 12. 3. 2020 10:24 ]

Vážení klienti,
žádáme vás o ohleduplnost!
Při známkách respiračního nebo chřipkového onemocnění nechoďte do poradny a
požádejte si telefonicky nebo 
e-mailem o nový termín. (tel.: 482710517, e-mail: sobkova@pppliberec.cz)

Totéž učiňte, pokud jste pobývali v zahraničí, zejména v oblastech s komunitním výskytem onemocnění COVID-19, mezi které jsou aktuálně zařazeny Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie, Španělsko, Norsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Švédsko, Německo, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie, Rakousko, Japonsko, Singapur, USA nebo pokud jste přišli do kontaktu s osobou s podezřením na infekční onemocnění, a to i přes to, že nepociťujete žádné zdravotní obtíže. 

Na novém termínu se s paní asistentkou vstřícně domluvíte, abyste na novou poradenskou službu nemuseli zbytečně dlouho čekat. 

Aktuální informace dostupné zde:  https://www.khslbc.cz/koronavirus/


                        
                                                    Děkujeme za Vaši ohleduplnost a zodpovědné jednání.


Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP LiberecUpozornění Libereckého kraje na orkán Sabine a doporučení rodičům dětí

přidáno: 9. 2. 2020 14:56, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 9. 2. 2020 14:59 ]

Upozorňujeme obyvatele Libereckého kraje na hrozící orkán Sabine o rychlosti až 145 km/hod. Doporučujeme rodičům, aby v pondělí dne 10. 2. 2020 nechali svoje děti doma (týká se všech typů škol). Hrozí zastavení dopravy, pády stromů a další komplikace. Provoz škol bude v omezeném režimu zajištěn. Absence bude omluvena. Vaše bezpečnost je pro nás důležitá. Děkujeme a buďte opatrní.

https://www.kraj-lbc.cz/upozorneni-na-orkan-sabine-a-doporuceni-rodicum-deti-nbsp-n937479.htm

Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485226307


Interaktivní workshop pro pedagogy 19. 2. 2020

přidáno: 8. 2. 2020 13:26, autor: Jana Hlavová

Zveme pedagogy škol okresu Liberec na interaktivní workshop, který je tentokráte zaměřený na rizika zneužívání návykových látek. Prakticky si ukážeme, jak tyto drogy vypadají, jak ovlivňují chování, vzhled, zdraví a pracovní výkon uživatele, přesnost jejich práce, orientaci v prostoru, odhad vzdálenosti a další.. Nebude chybět ani nezbytná legislativa k tomuto tématu.

Na workshop je nutné se předem přihlásit dle informací v pozvánce: Pozvánka workshop drogy 2020.doc

Upozornění!

přidáno: 29. 1. 2020 1:54, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 12. 3. 2020 3:45 ]

Vážení klienti,

při známkách respiračního a chřipkového onemocnění není Vaše dítě způsobilé pro vyšetření a může být pracovníkem PPP odmítnuto. 
Buďte ohleduplní. Požádejte si o nový termín.

Děkuji.  

Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec


Nabídka pracovního místa - PSYCHOLOG

přidáno: 8. 1. 2020 0:11, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 8. 1. 2020 0:15 ]

přijmeme 

plně kvalifikovaného pracovníka na pozici

psycholog

  s nástupem ihned pro pracoviště Liberec (příp. Frýdlant)

Pracovní náplň:

Samostatné provádění náročných kontaktních činností zaměřených na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

Samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů.

Provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického poradenství při řešení  problémů  ve  vývoji  a  vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.

Poskytování edukativního, psychologického i speciálního poradenství.

 

 Obecné předpoklady:

1. Trestní bezúhonnost (doložená výpisem z trestního rejstříku nejpozději v den konání pohovoru).

2.  Zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením od MUDr. V. Kotrányiové (datum do dne konání pohovoru) Adresa: Františkovská 130/14B, 460 07 Liberec, Telefon: 485 107 172

3.  Ukončené vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie v souladu s §19 zákona č. 563/2004 Sb. (kopii diplomu přiložte k přihlášce do výběrového řízení)

 

Specifické požadavky:

•         Zkušenost s prací s klientem v poradenství a ve školství

•         Přímá zkušenost s diagnostickou prací, zkušenost s prací v PPP vítána

•         Nutná základní znalost práce na počítači (Word, Excel, Google Apps, Form Filler)

•         Řidičské oprávnění skupiny B

•         Dobré komunikační schopnosti, kooperace v týmu, nekonfliktnost

•         Iniciativní přístup, pracovní nasazení, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost

 

Zájemci o pracovní nabídku:

Zašlete prosím motivační dopis a Váš strukturovaný životopis na e-mail: hlavova@pppliberec.cz do 24.1.2020  a připište telefonický nebo e-mailový kontakt, na kterém budete k zastižení. Informace o dalším postupu sdělím zájemcům na uvedený kontakt.

 

 V Liberci dne 6. 1. 2020                                             Mgr. Jana Hlavová, ředitelka PPP Liberec

 

Metodické centrum na podporu nadaných 22. 1. 2020

přidáno: 8. 1. 2020 0:08, autor: Jana Hlavová   [ aktualizováno 8. 1. 2020 0:09 ]

Zveme pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost na setkání, kde se mohou dozvědět, jak funguje školství v zahraničí. O své zkušenosti se přijede v rámci platformy na podporu nadaných projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I podělit učitel Daniel Pražák z Prahy, který absolvoval stáže na Islandu, ve Finsku a zabýval se vzděláváním na Filipínách. 
Již 8. metodické centrum proběhne 22. 1. 2020 od 15 do 17 hodin v budově Evropského domu u Krajského úřadu Libereckého kraje v ulici U Jezu 525/4 v Liberci, ve 2. patře v zasedací místnosti (chodbou vlevo).
V minulém roce se Daniel Pražák na české učitelské scéně zvýraznil především svým přístupem, který je v klasickém školství stále ještě ojedinělý, více se o něm můžete dozvědět v odkazech na další straně. Absolvoval magisterské studium biologie – dějepisu na PedF UK a nyní je doktorandem tamtéž. Zajímá se o inovace ve vzdělání a také o použití moderních technologií ve výuce. Učí na ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze.

Podrobnější představení lektora přinášíme v pozvánce zde: pozvánka 2020.pdf

Zájemce prosíme, aby se přihlásili k účasti do 15. ledna na e-mailovou adresu eva.duskova@kraj-lbc.cz

1-10 of 202